������r     25.12. 2012    V��no��n�� tane��n�� z��bava